Soutěska Křinice

R.DC.09
Lokalizace: 50.916668N 14.468254E
Rozloha: 140,884 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NP, PO
Nadmořská výška: 250 - 501 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Unikátní kaňon říčky protékající pískovcovým skalním městem. Velmi výrazná geomorfologie, přirozené a přírodě blízké ekosystémy nivy. Klasická ukázka zvratu vegetačních stupňů, výskyt vzácných a ohrožených druhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,637 ha 0,45 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 2,513 ha 1,78 2,49
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 11,248 ha 7,98 2,49
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,720 ha 0,51 3,71
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,690 ha 0,49 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,723 ha 0,51 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 6,262 ha 4,44 2,41
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,632 ha 1,16 2,83
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,810 ha 0,57 2,04
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 10,452 ha 7,42 2,47
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 11,082 ha 7,87 1,23
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,787 ha 0,56 2,61
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,439 ha 0,31 1,76
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,283 ha 0,2 2,4
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,525 ha 0,37 3,13
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Matteuccia struthiopteris pérovník pštrosí Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2015
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014 2015
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.