Soutěska Křinice

R.DC.09
Lokalizace: 50.916668N 14.468254E
Rozloha: 140,884 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NP, PO
Nadmořská výška: 250 - 501 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Unikátní kaňon říčky protékající pískovcovým skalním městem. Velmi výrazná geomorfologie, přirozené a přírodě blízké ekosystémy nivy. Klasická ukázka zvratu vegetačních stupňů, výskyt vzácných a ohrožených druhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,632 ha 1,16 2,83
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 2,088 ha 1,48 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8,476 ha 6,02 2,65
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,531 ha 5,35 2,64
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1,194 ha 0,85 3,3
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,810 ha 0,57 2,04
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 10,452 ha 7,42 2,47
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 11,082 ha 7,87 1,23
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,525 ha 0,37 3,13
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,283 ha 0,2 2,4
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3,202 ha 2,27 1,87
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,693 ha 0,49 1,62
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,787 ha 0,56 2,61
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,439 ha 0,31 1,76
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 4,381 ha 3,11 1,66
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014 2015
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2015
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Matteuccia struthiopteris pérovník pštrosí Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2015
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.