Soutěska Křinice

R.DC.09
Lokalizace: 50.916668N 14.468254E
Rozloha: 140,884 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NP, PO
Nadmořská výška: 250 - 501 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Unikátní kaňon říčky protékající pískovcovým skalním městem. Velmi výrazná geomorfologie, přirozené a přírodě blízké ekosystémy nivy. Klasická ukázka zvratu vegetačních stupňů, výskyt vzácných a ohrožených druhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,637 ha 0,45 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,531 ha 5,35 2,64
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8,476 ha 6,02 2,65
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 6,262 ha 4,44 2,41
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1,194 ha 0,85 3,3
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,810 ha 0,57 2,04
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 10,452 ha 7,42 2,47
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 2,088 ha 1,48 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 2,513 ha 1,78 2,49
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,632 ha 1,16 2,83
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,690 ha 0,49 4
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3,202 ha 2,27 1,87
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 11,082 ha 7,87 1,23
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,283 ha 0,2 2,4
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,525 ha 0,37 3,13
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cladonia glauca -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2015
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2015
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Coloeus monedula kavka obecná Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Thymallus thymallus lipan podhorní -- HD V Zranitelný (VU) -- 2012
Houby Arrhenia retiruga mecháček síťnatý -- -- Nezvěstný (EX?) -- 2016
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.