Soutěska Křinice

R.DC.09
Lokalizace: 50.916668N 14.468254E
Rozloha: 140,884 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NP, PO
Nadmořská výška: 250 - 501 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Unikátní kaňon říčky protékající pískovcovým skalním městem. Velmi výrazná geomorfologie, přirozené a přírodě blízké ekosystémy nivy. Klasická ukázka zvratu vegetačních stupňů, výskyt vzácných a ohrožených druhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,637 ha 0,45 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 2,513 ha 1,78 2,49
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 11,248 ha 7,98 2,49
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,720 ha 0,51 3,71
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,690 ha 0,49 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,723 ha 0,51 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 6,262 ha 4,44 2,41
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,046 ha 0,03 2,22
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 4,381 ha 3,11 1,66
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,439 ha 0,31 1,76
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,787 ha 0,56 2,61
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3,202 ha 2,27 1,87
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,693 ha 0,49 1,62
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,283 ha 0,2 2,4
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,525 ha 0,37 3,13
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Neomida haemorrhoidalis přílbovník červený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Ledum palustre rojovník bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Myosotis palustris subsp. palustris pomněnka bahenní pravá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Cévnaté rostliny Matteuccia struthiopteris pérovník pštrosí Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2015
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014 2015
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.