Soutěska Křinice

R.DC.09
Lokalizace: 50.916668N 14.468254E
Rozloha: 140.884 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: NP
Nadmořská výška: 250 - 501 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Unikátní kaňon říčky protékající pískovcovým skalním městem. Velmi výrazná geomorfologie, přirozené a přírodě blízké ekosystémy nivy. Klasická ukázka zvratu vegetačních stupňů, výskyt vzácných a ohrožených druhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 10.451 ha 7.42 2.47
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 2.088 ha 1.48 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 2.513 ha 1.78 2.49
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.440 ha 0.31 1.76
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.202 ha 2.27 1.87
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.525 ha 0.37 3.13
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.810 ha 0.57 2.04
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.046 ha 0.03 2.22
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 4.381 ha 3.11 1.66
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.723 ha 0.51 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.283 ha 0.2 2.4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.637 ha 0.45 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.787 ha 0.56 2.61
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.632 ha 1.16 2.83
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.720 ha 0.51 3.71
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Candelariella reflexa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Cladonia polydactyla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Lepraria crassissima -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Lišejníky Melanohalea elegantula -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Lišejníky Cladonia glauca -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Physconia enteroxantha -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Racodium rupestre -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2015
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2015
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2010
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 48

Fotografie