Soutěsky Kamenice

R.DC.08
Lokalizace: 50.851733N 14.342681E
Rozloha: 316,583 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NP, PO, PP
Nadmořská výška: 104 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Unikátní kaňon říčky protékající pískovcovým skalním městem. Velmi výrazná geomorfologie, přirozené a přírodě blízké ekosystémy nivy. Klasická ukázka zvratu vegetačních stupňů, výskyt vzácných a ohrožených druhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,323 ha 0,1 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,343 ha 0,11 2,37
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 10,041 ha 3,17 3,15
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,090 ha 0,34 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0,425 ha 0,13 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,189 ha 0,06 1
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,002 ha -- 1,2
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,034 ha 0,01 1
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 2,199 ha 0,69 2,17
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,474 ha 0,15 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,841 ha 0,58 1,86
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 11,389 ha 3,6 2,5
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,018 ha 0,01 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 15,129 ha 4,78 2,82
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,371 ha 0,12 2,94
První 1 2 3 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 35

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Reynoutria × bohemica křídlatka česká -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2019
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 71

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.