Soutěsky Kamenice

R.DC.08
Lokalizace: 50.851733N 14.342681E
Rozloha: 316.583 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: NP
Nadmořská výška: 104 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Unikátní kaňon říčky protékající pískovcovým skalním městem. Velmi výrazná geomorfologie, přirozené a přírodě blízké ekosystémy nivy. Klasická ukázka zvratu vegetačních stupňů, výskyt vzácných a ohrožených druhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 15.699 ha 4.96 2.36
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.183 ha 0.37 4
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 15.046 ha 4.75 1.64
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 8.242 ha 2.6 2.08
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 1.992 ha 0.63 1.3
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.397 ha 0.44 2.22
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.556 ha 1.12 3.1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.778 ha 0.88 2.33
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.034 ha 0.01 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.963 ha 1.25 1.34
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.015 ha -- 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 14.430 ha 4.56 1.95
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 19.364 ha 6.12 2.82
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.966 ha 1.88 2.95
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.881 ha 0.59 1
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Graphis scripta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Mechorosty Rhynchostegiella teneriffae -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2003
Cévnaté rostliny Lycopodium sp. -- -- HD V -- -- 2003
Lišejníky Arthonia vinosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Lišejníky Opegrapha vermicellifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Lišejníky Porina leptalea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Lišejníky Thelotrema lepadinum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Lišejníky Racodium rupestre -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Mechorosty Solenostoma hyalinum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2003
Mechorosty Syzygiella autumnalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2010
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 108

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.