Stará Oleška

R.DC.04
Lokalizace: 50.797501N 14.337006E
Rozloha: 24.846 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP, CHKO
Nadmořská výška: 250 - 260 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.052 ha 4.23 3.45
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 6.631 ha 26.69 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.080 ha 0.32 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.632 ha 14.62 2.64
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.846 ha 3.41 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.657 ha 6.67 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.667 ha 6.71 1
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.058 ha 0.23 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.809 ha 7.28 3.61
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.568 ha 2.29 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.393 ha 5.6 2.42

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Altica palustris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Brouci Cryptocephalus pusillus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Brouci Galeruca pomonae -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Brouci Thryogenes scirrhosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Laserpitium prutenicum hladýš pruský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2013
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2001
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.