Nebočadský luh

R.DC.03
Lokalizace: 50.721354N 14.192111E
Rozloha: 12.400 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PP, CHKO
Nadmořská výška: 127 - 150 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.001 ha 0.01 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.116 ha 0.94 1.66
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.285 ha 26.49 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.025 ha 0.2 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.744 ha 6 3.86
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.003 ha 0.02 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 2.153 ha 17.37 1.98
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.059 ha 0.48 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.104 ha 0.84 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2003
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Leonurus cardiaca srdečník obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ryby a mihule Ameiurus nebulosus sumeček americký -- -- -- GL 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2016
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2010
Měkkýši Pseudotrichia rubiginosa vlahovka rezavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.