Dobřenecký rybník

R.CV.12
Lokalizace: 50.237633N 13.257558E
Rozloha: 8.341 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 444 - 455 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Dobřenecký rybník s navazujícími porosty rákosu a lužními lesy podél Leskovského potoka s mírně zamáčenými loukami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5.759 ha 69.05 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.780 ha 21.34 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.542 ha 6.5 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.221 ha 2.65 1.7

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2002
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2002
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Savci Procyon lotor mýval severní -- -- -- BL1, 1143/2014 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2002
Cévnaté rostliny Lemna trisulca okřehek trojbrázdý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2003
Cévnaté rostliny Cirsium eriophorum pcháč bělohlavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2002
Cévnaté rostliny Myosotis caespitosa pomněnka trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.