Sedlec

R.CV.11
Lokalizace: 50.269166N 13.241196E
Rozloha: 103,532 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Údolní nádrž
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 403 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Sedlecká nádrž s pobřežními ostřicovýni porosty, prameništi, přilehlými mokřadními a vlhkými loukami s rozptýlenou zelení a nivou potoka Dubá.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,081 ha 0,08 1
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,003 ha -- 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,020 ha 0,02 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 24,234 ha 23,41 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,049 ha 0,05 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 14,098 ha 13,62 2,31
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,410 ha 3,29 2,5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6,775 ha 6,54 1
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0,085 ha 0,08 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,346 ha 1,3 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 9,516 ha 9,19 1,44
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 5,471 ha 5,28 2,14
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,607 ha 4,45 1,7
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 6,759 ha 6,53 1,92
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,032 ha 0,03 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Gagea villosa křivatec rolní -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Lathyrus nissolia hrachor trávolistý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Motýli Aricia eumedon modrásek bělopásný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Zygaena carniolica vřetenuška ligrusová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Tyria jacobaeae přástevník starčkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Pyrgus serratulae soumračník mochnový -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Motýli Polyommatus coridon modrásek vikvicový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Hamearis lucina pestrobarvec petrklíčový -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Motýli Glaucopsyche alexis modrásek kozincový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Cupido minimus modrásek nejmenší -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 65

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.