Rohozenský rybník, Strádovka

R.CR.04
Lokalizace: 49.810505N 15.805191E
Rozloha: 64,934 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Nadmořská výška: 574 - 598 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník významný především jako tahová zastávka pro vodní ptáky, v současnosti se silně poškozenou litorální vegetací po vyhrnutí. Na přítoku rašelinné louky (PR Strádovka).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 20,072 ha 30,91 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4,665 ha 7,18 1,67
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,158 ha 1,78 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4,888 ha 7,53 1,6
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,815 ha 2,79 1,14
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,373 ha 5,19 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,773 ha 4,27 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,334 ha 0,51 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,005 ha 0,01 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,005 ha 9,25 2,79
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,642 ha 2,53 1,81

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Laserpitium prutenicum hladýš pruský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Phengaris teleius modrásek očkovaný Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 66

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.