Rybníky u Vortové

R.CR.02
Lokalizace: 49.718013N 15.930997E
Rozloha: 79,613 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Nadmořská výška: 615 - 644 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník Návesník, Utopenec a Zlámenec s rozsáhlými rašelinnými loukami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,336 ha 0,42 1,07
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8,518 ha 10,7 1,99
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3,743 ha 4,7 1,82
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,060 ha 2,59 1,01
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 3,788 ha 4,76 2,61
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,044 ha 0,05 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,324 ha 0,41 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,976 ha 1,23 2,63
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4,541 ha 5,7 2,68
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,012 ha 0,02 2,6
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,214 ha 2,78 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,017 ha 0,02 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,230 ha 0,29 3,5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 14,310 ha 17,97 3,03
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,045 ha 0,06 3
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eriophorum gracile suchopýr štíhlý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Cévnaté rostliny Trichophorum alpinum suchopýrek alpský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Juncus alpinoarticulatus sítina alpská -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Mechorosty Tomentypnum nitens vlasolistec vlhkomilný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
První 3 4 5 6 7 8 9 Poslední Zobrazeno: 90 - 105 z 123

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.