Niva Ploučnice

R.CL.07
Lokalizace: 50.698721N 14.442543E
Rozloha: 699,107 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Důvod ochrany: E
Nadmořská výška: 124 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Řeka meandrující v úzké nivě v úseku mezi Mimoní a Děčínem. V horním úseku většinou neregulovaná, v dolním regulovaná zčásti. Podmáčené louky mezi Mimoní a Veselím se společenstvy Glycerietum maximae, Caricetum rostrae, Filipendulo-Germanietum palustris. Botanicky nejhodnotnější je úsek pod Borečkem a na Žizníkovem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 13,540 ha 1,94 2,34
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 23,134 ha 3,31 2,31
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,603 ha 0,23 2,93
L1 Mokřadní olšiny -- -- 14,423 ha 2,06 2,07
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 38,501 ha 5,51 3,86
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 22,904 ha 3,28 1,09
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 9,616 ha 1,38 2,38
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7,188 ha 1,03 2,75
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2,412 ha 0,35 2,25
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,746 ha 0,25 1,45
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,848 ha 0,12 3,35
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,920 ha 0,13 3,55
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1,621 ha 0,23 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 15,081 ha 2,16 3,6
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3,319 ha 0,47 3,88
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 46

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ploštice Micronecta poweri klešťanečka potoční -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Vážky Ophiogomphus cecilia klínatka rohatá Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Měkkýši Corbicula fluminea korbikula asijská -- -- -- BL3 2018
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2012
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
První 1 2 3 4 5 6 7 Poslední Zobrazeno: 45 - 60 z 189

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.