Niva Ploučnice

R.CL.07
Lokalizace: 50.698721N 14.442543E
Rozloha: 699,107 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Důvod ochrany: E
Nadmořská výška: 124 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Řeka meandrující v úzké nivě v úseku mezi Mimoní a Děčínem. V horním úseku většinou neregulovaná, v dolním regulovaná zčásti. Podmáčené louky mezi Mimoní a Veselím se společenstvy Glycerietum maximae, Caricetum rostrae, Filipendulo-Germanietum palustris. Botanicky nejhodnotnější je úsek pod Borečkem a na Žizníkovem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 13,540 ha 1,94 2,34
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,195 ha 0,03 1,34
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1,219 ha 0,17 3,14
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,220 ha 0,03 1,09
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,201 ha 0,03 2,31
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,008 ha -- 4
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,143 ha 0,02 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 33,691 ha 4,82 2,29
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 46,277 ha 6,62 2,49
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 3,935 ha 0,56 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 23,134 ha 3,31 2,31
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 81,574 ha 11,67 2,64
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,110 ha 0,02 3,25
M1.4 Říční rákosiny -- -- 5,411 ha 0,77 3,61
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,017 ha -- 1
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 46

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Hottonia palustris žebratka bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Rumex palustris šťovík bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Dipsacus laciniatus štětka laločnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Rhus hirta škumpa orobincová -- -- -- BL2 2020
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. hieracioides škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Cardamine dentata řeřišnice bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 189

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.