Niva Ploučnice

R.CL.07
Lokalizace: 50.698721N 14.442543E
Rozloha: 699,107 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Důvod ochrany: E
Nadmořská výška: 124 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Řeka meandrující v úzké nivě v úseku mezi Mimoní a Děčínem. V horním úseku většinou neregulovaná, v dolním regulovaná zčásti. Podmáčené louky mezi Mimoní a Veselím se společenstvy Glycerietum maximae, Caricetum rostrae, Filipendulo-Germanietum palustris. Botanicky nejhodnotnější je úsek pod Borečkem a na Žizníkovem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,017 ha -- 1
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,110 ha 0,02 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 3,935 ha 0,56 4
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,511 ha 0,07 3,6
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,674 ha 0,24 3,9
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,001 ha -- 3
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,008 ha -- 4
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,005 ha -- 4
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0,013 ha -- 1,56
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,006 ha -- 2,5
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,926 ha 0,13 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,110 ha 0,02 3,25
M1.4 Říční rákosiny -- -- 5,411 ha 0,77 3,61
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,195 ha 0,03 1,34
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3,319 ha 0,47 3,88
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 46

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Donacia sparganii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2012
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Hydraena reyi -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2020
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2017
Motýli Lasiocampa trifolii bourovec jetelový -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 189

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.