Niva Ploučnice

R.CL.07
Lokalizace: 50.698721N 14.442543E
Rozloha: 699,107 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Důvod ochrany: E
Nadmořská výška: 124 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Řeka meandrující v úzké nivě v úseku mezi Mimoní a Děčínem. V horním úseku většinou neregulovaná, v dolním regulovaná zčásti. Podmáčené louky mezi Mimoní a Veselím se společenstvy Glycerietum maximae, Caricetum rostrae, Filipendulo-Germanietum palustris. Botanicky nejhodnotnější je úsek pod Borečkem a na Žizníkovem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,674 ha 0,24 3,9
M1.4 Říční rákosiny -- -- 5,411 ha 0,77 3,61
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 22,904 ha 3,28 1,09
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 9,616 ha 1,38 2,38
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 38,501 ha 5,51 3,86
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,603 ha 0,23 2,93
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 23,134 ha 3,31 2,31
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 33,691 ha 4,82 2,29
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1,621 ha 0,23 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 39,754 ha 5,69 2,16
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 81,574 ha 11,67 2,64
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2,412 ha 0,35 2,25
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,920 ha 0,13 3,55
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,006 ha -- 2,5
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 15,081 ha 2,16 3,6
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 46

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2021
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ploštice Aphelocheirus aestivalis hlubenka skrytá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Caprimulgus europaeus lelek lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 189

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.