Niva Ploučnice

R.CL.07
Lokalizace: 50.698721N 14.442543E
Rozloha: 699,107 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Důvod ochrany: E
Nadmořská výška: 124 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Řeka meandrující v úzké nivě v úseku mezi Mimoní a Děčínem. V horním úseku většinou neregulovaná, v dolním regulovaná zčásti. Podmáčené louky mezi Mimoní a Veselím se společenstvy Glycerietum maximae, Caricetum rostrae, Filipendulo-Germanietum palustris. Botanicky nejhodnotnější je úsek pod Borečkem a na Žizníkovem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,526 ha 0,08 2,73
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,008 ha -- 4
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,005 ha -- 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 44,918 ha 6,43 2,43
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0,348 ha 0,05 2,88
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3,319 ha 0,47 3,88
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 9,802 ha 1,4 1,43
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,225 ha 0,03 1,43
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6,679 ha 0,96 2,53
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,471 ha 0,07 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,746 ha 0,25 1,45
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,017 ha -- 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1,631 ha 0,23 1,96
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,683 ha 0,1 1,72
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,632 ha 0,09 1
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 47

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Oryctes nasicornis ondrejanus -- Ohrožený -- -- -- 2008
Ploštice Micronecta poweri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ploštice Aphelocheirus aestivalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Barbarea stricta barborka přitisklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2003
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2008
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 141

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.