Holanské rybníky

R.CL.05
Lokalizace: 50.627481N 14.497766E
Rozloha: 375,016 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Nadmořská výška: 257 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava rybníků, z nichž jsou největší: Dolanský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Jílek, Mlýnský, Koňský. Rybníky jsou lemovány olšinami, rákosinami a mokřadními loukami. Významná ornitologická lokalita.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,933 ha 0,25 1,46
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,157 ha 0,31 1,1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,156 ha 0,57 1,72
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9,379 ha 2,5 1,77
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,187 ha 0,05 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 43,880 ha 11,7 1,58
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 29,546 ha 7,88 1,44
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6,424 ha 1,71 1,64
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 10,499 ha 2,8 2,63
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 82,841 ha 22,09 2,94
T5.1 Jednoletá vegetace písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,003 ha -- 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,759 ha 0,47 2,94
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 24,758 ha 6,6 2,61
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,294 ha 1,15 2,84
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,762 ha 0,2 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Tetheella fluctuosa můřice březová -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2012
Motýli Malacosoma neustria bourovec prsténčivý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Orthonama vittata píďalka vachtová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2012
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Rhyparia purpurata přástevník angreštový -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Trichiura crataegi bourovec hlohový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2013
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 158

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.