Hradčanské rybníky

R.CL.03
Lokalizace: 50.611427N 14.740122E
Rozloha: 212.706 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 272 - 282 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava pěti lesních rybníků propojených přirozeným tokem Hradčanského potoka. Mokřad má bohatou vodní, bažinnou a rašelinnou květenu s četnými ohroženými druhy. Rybníky jsou obklopeny bažinnými olšinami a rašelinnými bory. Rezervace byla značně zdevastována bývalou sovětskou armádou, v současné době je v rámci revitalizačních opatření připravována postupná obnova rybníků. Po uvedení do původního stavu a za rozumného lesního a rybářského hospodaření budou rybníky významnou mokřadní rezervací. Území je součástí připravované NPR Dokeské pískovce a mokřady.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.111 ha 0.05 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.012 ha 0.01 4
T5.1 Jednoletá vegetace písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.058 ha 0.03 2
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.119 ha 0.06 2.89
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 13.467 ha 6.33 1.65
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.875 ha 1.35 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 16.245 ha 7.64 1.82
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.562 ha 0.26 3
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.315 ha 0.15 1.03
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.860 ha 0.87 1.23
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 26.374 ha 12.4 2.42
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 16.885 ha 7.94 2.89
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.340 ha 2.51 2.22
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.420 ha 0.2 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 83.765 ha 39.38 2.87
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2006
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2009
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2007
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Filago minima bělolist nejmenší -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Filago arvensis bělolist rolní -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2012
Motýli Aporia crataegi bělásek ovocný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2002
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Laserpitium prutenicum hladýš pruský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 115

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.