Prameniště Pohořského potoka

R.CK.17
Lokalizace: 48.59499N 14.693883E
Rozloha: 322,569 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Nadmořská výška: 896 - 1050 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Poměrně rozsáhlý komplex prameništní, rašeliništní a luční mokřadní vegetace, vytvořené na soustavě pramenišť a v nivách drobných potoků v pramenné oblasti Pohořského potoka, na náhorní plošině Novohradských hor. Mozaika společenstev sv. Cardamino-Montion, Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Molinion, Calthion, Polygono-Trisetion a Violion caninae, místy již s přechody k vrchovištním společenstvům sv. Sphagnion medii.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 94,466 ha 29,29 2,59
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,377 ha 0,12 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,712 ha 0,53 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,748 ha 0,23 1,2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10,831 ha 3,36 1,72
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 5,991 ha 1,86 1,13
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 11,708 ha 3,63 1,83
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 60,928 ha 18,89 1,91
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 14,981 ha 4,64 1,64
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 8,615 ha 2,67 1,95
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,103 ha 0,03 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 3,747 ha 1,16 2,83
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,298 ha 0,09 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 16,571 ha 5,14 1,99

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Polemonium caeruleum jirnice modrá -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 74

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.