Pestřice – Borková

R.CK.15
Lokalizace: 48.706268N 14.04592E
Rozloha: 240,137 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP, PR
Nadmořská výška: 714 - 793 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Významná enkláva ze značné části (niva Pestřice) chráněné území. Velmi významné z hlediska druhové diverzity je území rašeliniště Borková, připravené k těžbě a soustřeďující řadu druhů rašelinišť, které v zapojených porostech již nemohou existovat (mimořádně bohaté populace rosnatky okrouhlolisté). U kraje Lipna rozsáhlé porosty keříčkových společenstev. V návaznosti na břeh Lipenské nádrže mokřadní porosty sv. Molinion, na ně navazují intenzivní louky a pastviny s neodpovídajícím hospodařením – zaplevelení šťovíkem tupolistým.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,518 ha 1,05 2,75
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,636 ha 0,26 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 35,246 ha 14,68 3,64
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 49,721 ha 20,71 3,76
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,069 ha 0,03 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 10,808 ha 4,5 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,952 ha 0,4 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,194 ha 0,08 4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 10,250 ha 4,27 2,87
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,055 ha 0,02 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2018
Motýli Parasemia plantaginis přástevník jitrocelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Platanthera chlorantha vemeník zelenavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
První 1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 52

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.