Pestřice – Borková

R.CK.15
Lokalizace: 48.706268N 14.04592E
Rozloha: 240,137 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP, PR
Nadmořská výška: 714 - 793 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Významná enkláva ze značné části (niva Pestřice) chráněné území. Velmi významné z hlediska druhové diverzity je území rašeliniště Borková, připravené k těžbě a soustřeďující řadu druhů rašelinišť, které v zapojených porostech již nemohou existovat (mimořádně bohaté populace rosnatky okrouhlolisté). U kraje Lipna rozsáhlé porosty keříčkových společenstev. V návaznosti na břeh Lipenské nádrže mokřadní porosty sv. Molinion, na ně navazují intenzivní louky a pastviny s neodpovídajícím hospodařením – zaplevelení šťovíkem tupolistým.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 49,721 ha 20,71 3,76
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 35,246 ha 14,68 3,64
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 10,808 ha 4,5 4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 10,250 ha 4,27 2,87
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,518 ha 1,05 2,75
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,069 ha 0,03 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,055 ha 0,02 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,194 ha 0,08 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,952 ha 0,4 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,636 ha 0,26 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex umbrosa ostřice stinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Platanthera chlorantha vemeník zelenavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Motýli Plebejus optilete modrásek stříbroskvrnný -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 62

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.