Pestřice – Borková

R.CK.15
Lokalizace: 48.706268N 14.04592E
Rozloha: 240.137 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PP, PR
Nadmořská výška: 714 - 793 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Významná enkláva ze značné části (niva Pestřice) chráněné území. Velmi významné z hlediska druhové diverzity je území rašeliniště Borková, připravené k těžbě a soustřeďující řadu druhů rašelinišť, které v zapojených porostech již nemohou existovat (mimořádně bohaté populace rosnatky okrouhlolisté). U kraje Lipna rozsáhlé porosty keříčkových společenstev. V návaznosti na břeh Lipenské nádrže mokřadní porosty sv. Molinion, na ně navazují intenzivní louky a pastviny s neodpovídajícím hospodařením – zaplevelení šťovíkem tupolistým.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 10.808 ha 4.5 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.636 ha 0.26 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.518 ha 1.05 2.75
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.952 ha 0.4 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.069 ha 0.03 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.194 ha 0.08 4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 10.250 ha 4.27 2.87
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 35.246 ha 14.68 3.64
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.055 ha 0.02 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 49.721 ha 20.71 3.76

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Luzula sudetica bika sudetská -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2013
Roztoči Camisia solhoeyi hranitka horská -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2005
Ryby a mihule Lota lota mník jednovousý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Carex umbrosa ostřice stinná -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 29

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.