Olšina v Novolhotském lese

R.CK.05
Lokalizace: 48.715336N 14.144707E
Rozloha: 153.254 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 737 - 780 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex mokřadních a prameništních lesních i nelesních formací v pramenné lesní kotlině V od Černé v Pošumaví. Mozaika podmáčených olšin sv. Alnion glutinosae a smrkových prameništních olšin sv. Alno-Ulmion (as. Piceo-Alnetum), komplex prameništních společenstev sv. Cardamino-Montion a Calthion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.825 ha 0.54 4
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.063 ha 0.04 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.001 ha -- 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.000 ha -- 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.505 ha 0.98 1.27
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 85.517 ha 55.8 2.88
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0.129 ha 0.08 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1.075 ha 0.7 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.000 ha -- 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.456 ha 2.91 3.37
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.306 ha 3.46 2.84
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18.289 ha 11.93 1.74

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Monotropa hypopitys hnilák smrkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Valeriana excelsa subsp. sambucifolia kozlík výběžkatý bezolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Poa remota lipnice oddálená -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2003
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Stellaria longifolia ptačinec dlouholistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2014
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 25

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.