Velké bahno

R.CK.04
Lokalizace: 48.713362N 14.108047E
Rozloha: 124.172 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PP, EVL, CHKO
Nadmořská výška: 730 - 759 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlý komplex mokřadní a rašelinné lesní i nelesní vegetace ve východním výběžku Hornovltavské kotliny JV od Černé v Pošumaví. Nelesní rašelinná vegetace sv. Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis s přechody ke sv. Sphagnion medii, Calthion, Molinion, bažinné vrbiny sv. Salicion cinereae (as. Salicetum pentandro-auritae), podmáčené prameništní olšiny sv. Alnion glutinosae, podmáčené smrčiny as. Mastigobryo-Piceetum.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 7.617 ha 6.13 3.14
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4.474 ha 3.6 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.862 ha 2.3 1.36
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 4.271 ha 3.44 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.356 ha 1.09 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.143 ha 0.92 2.1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 22.580 ha 18.18 2.59

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Brouci Carabus scheidleri scheidleri -- Ohrožený -- -- -- 2009
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Stellaria longifolia ptačinec dlouholistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Tephroseris crispa starček potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Carabus arcensis střevlík polní Ohrožený -- -- -- 2011
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.