Horní Malše

R.CK.03
Lokalizace: 48.654113N 14.459168E
Rozloha: 2 125,269 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Nadmořská výška: 539 - 1000 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Úsek toku Malše podél státní hranice ušetřený dosud melioračních zásahů a regulace. Přirozené říční koryto v horním toku s doprovodným olšovým luhem, podmáčené louky sv. Molinion a Calthion s četnými prameništi. Součástí je přírodní památka Úval dolní Přibrání v pramenné oblasti Malše, zahrnující komplex přirozených podmáčených smrčin a olšin a prameništní luční bezlesí sv. Caricion fuscae, Calthion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 11,548 ha 0,54 2,73
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,670 ha 0,08 1,89
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0,056 ha -- 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,421 ha 0,26 3,01
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 8,849 ha 0,42 3,9
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,944 ha 0,09 1,96
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 20,253 ha 0,95 2,82
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 12,804 ha 0,6 2,53
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 7,346 ha 0,35 2,93
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,059 ha -- 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4,229 ha 0,2 1,84
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,024 ha -- 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,006 ha -- 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,931 ha 0,04 1,23
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,031 ha 0,1 3
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 41

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Hydraena minutissima -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Ochthebius melanescens -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Limnius opacus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Brouci Lamprodila decipiens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Carabus arcensis střevlík polní Ohrožený -- -- -- 2014
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Graptodytes bilineatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Deronectes latus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Ornithogalum umbellatum snědek chocholičnatý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Potamogeton alpinus rdest alpský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 121

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.