Horní Malše

R.CK.03
Lokalizace: 48.654113N 14.459168E
Rozloha: 2 125,269 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Nadmořská výška: 539 - 1000 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Úsek toku Malše podél státní hranice ušetřený dosud melioračních zásahů a regulace. Přirozené říční koryto v horním toku s doprovodným olšovým luhem, podmáčené louky sv. Molinion a Calthion s četnými prameništi. Součástí je přírodní památka Úval dolní Přibrání v pramenné oblasti Malše, zahrnující komplex přirozených podmáčených smrčin a olšin a prameništní luční bezlesí sv. Caricion fuscae, Calthion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 21,162 ha 1 1,25
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 4,810 ha 0,23 3,02
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,421 ha 0,26 3,01
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,134 ha 0,01 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,043 ha -- 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 11,548 ha 0,54 2,73
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,041 ha -- 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,670 ha 0,08 1,89
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 49,222 ha 2,32 2,82
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4,229 ha 0,2 1,84
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,019 ha -- 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 7,346 ha 0,35 2,93
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1,573 ha 0,07 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,984 ha 0,05 1,79
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,071 ha -- 1
První 1 2 3 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 41

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Netopýři Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ryby a mihule Lepomis gibbosus slunečnice pestrá -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2012
Netopýři Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Plecotus austriacus netopýr dlouhouchý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2012
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ryby a mihule Carassius carassius karas obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Korýši Pacifastacus leniusculus rak signální -- -- -- BL3, 1143/2014 2012
Ryby a mihule Leucaspius delineatus slunka obecná -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2012
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2013
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 121

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.