Horní Malše

R.CK.03
Lokalizace: 48.654113N 14.459168E
Rozloha: 2 125,269 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 539 - 1000 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Úsek toku Malše podél státní hranice ušetřený dosud melioračních zásahů a regulace. Přirozené říční koryto v horním toku s doprovodným olšovým luhem, podmáčené louky sv. Molinion a Calthion s četnými prameništi. Součástí je přírodní památka Úval dolní Přibrání v pramenné oblasti Malše, zahrnující komplex přirozených podmáčených smrčin a olšin a prameništní luční bezlesí sv. Caricion fuscae, Calthion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 141,700 ha 6,67 2,07
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,059 ha -- 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,944 ha 0,09 1,96
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,609 ha 0,03 1,01
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,030 ha -- 1
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,181 ha 0,01 4
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,462 ha 0,12 2,17
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 10,076 ha 0,47 3,68
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 46,209 ha 2,17 1,64
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,352 ha 0,02 1,82
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,045 ha -- 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,102 ha -- 2,66
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,006 ha -- 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,931 ha 0,04 1,23
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,031 ha 0,1 3
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 42

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aromia moschata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Carabus scheidleri scheidleri -- Ohrožený -- -- -- 2010
Brouci Deronectes latus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Graptodytes bilineatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Poecilonota dives -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Spiraea sp. -- -- -- -- WL 2009
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2007
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2009
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Knautia dipsacifolia chrastavec lesní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 129

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.