Stodůlecký vrch

R.CK.02
Lokalizace: 48.586876N 14.698685E
Rozloha: 87,164 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Nadmořská výška: 933 - 951 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Horské svahové vrchovištní rašeliniště porostlé rozvolněným nízkokmenným rašelinným borem (as. Vaccinio uliginosi-Pinetum), na několika menších plochách klečové porosty Pinus x pseudopumilio. Po obvodu fragmenty zakrslých rašelinných smrčin as. Sphagno-Picetum a rašelinných březin (Betulion pubescentis). Na spodní okraj navazují netypické fragmenty vysokokmenných podmáčených smrčin. Maloplošné fragmenty nelesních rašelinných společenstev sv. Sphagno-Caricion canescentis, Sphagnion medii a Leuco-Scheuchzerion. Rašeliniště je téměř souvisle obklopeno mladými vysázenými smrkovými kulturami, jen místy zůstaly maloplošné fragmenty rašelinných luk sv. Caricion fuscae a sušších pastvin sv. Violion caninae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 30,612 ha 35,12 2,02
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,634 ha 0,73 4
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 10,640 ha 12,21 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 1,796 ha 2,06 3,07
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1,097 ha 1,26 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,002 ha -- 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,276 ha 0,32 1,95
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,783 ha 2,05 1,66
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,601 ha 0,69 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,003 ha -- 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,117 ha 0,13 1,84
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,012 ha 0,01 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Carabus arcensis střevlík polní Ohrožený -- -- -- 2014
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2019
Houby Tricholoma viridilutescens čirůvka olivově hnědá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2016
Houby Postia undosa bělochoroš vlnitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Phellinus laevigatus ohňovec hladký -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Phaeogalera stagnina čepičatka bažinná -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Houby Lycoperdon caudatum pýchavka ocasatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 79

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.