Rašeliniště u Chluman

R.CK.01
Lokalizace: 48.8822N 14.059195E
Rozloha: 258.004 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO
Nadmořská výška: 882 - 1050 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nejrozsáhlejší rašeliniště v Želnavské hornatině. Vrchovištní klečové rašeliniště s porosty Pinus rotundata, další běžná spol. sv. Sphagnion medii; laggová ostřicová společenstva sv. Sphagno-Caricion canescentis, podmáčené smrčiny a luční rašelinné a mokřadní bezlesí sv. Caricion fuscae, Molinion, Calthion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.162 ha 0.84 3.49
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1.267 ha 0.49 1.7
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.223 ha 0.09 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.283 ha 0.11 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.368 ha 0.53 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 49.445 ha 19.16 2.1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 9.214 ha 3.57 3.53
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 93.526 ha 36.25 3.93
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 36.877 ha 14.29 1.65
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 2.068 ha 0.8 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2.002 ha 0.78 2.03
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.228 ha 0.09 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 25.198 ha 9.77 2.23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Triglochin palustre -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2005
Cévnaté rostliny Centaurea pseudophrygia -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Luzula sudetica bika sudetská -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2003
Cévnaté rostliny Knautia dipsacifolia chrastavec lesní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Hieracium floribundum jestřábník květnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Hieracium lactucella jestřábník myší ouško -- -- Ohrožený (EN) -- 2004
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 52

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.