Plesná

R.CH.13
Lokalizace: 50.175192N 12.444732E
Rozloha: 392,820 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 422 - 681 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nejvýznamnější neregulovaný tok v Chebské pánvi. Pramení v hraniční oblasti Saska a u Nebanic se vlévá do Ohře. V nivě tohoto toku se vyskytují větší ložiska peloidů, minerální prameny a vývěry CO2 (např. tzv. Bublák u Vackovce). Dále jsou tu větší neobdělávané plochy s porosty chrastice rákosovité a ostřice, místy i s rákosem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,571 ha 0,65 1,68
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2,092 ha 0,53 1,22
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0,470 ha 0,12 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,701 ha 0,18 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,266 ha 0,07 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4,271 ha 1,09 2,19
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 5,150 ha 1,31 2,75
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 8,434 ha 2,15 3,77
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 2,068 ha 0,53 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 10,123 ha 2,58 3,49
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 50,490 ha 12,85 2,41
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,988 ha 0,25 2,99
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 40,142 ha 10,22 2,45
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,397 ha 0,1 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,348 ha 0,09 2
První 1 2 3 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 33

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Deronectes latus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Valeriana excelsa subsp. procurrens kozlík výběžkatý chlupatý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2017
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2017
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
První 1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 55

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.