Plesná

R.CH.13
Lokalizace: 50.175192N 12.444732E
Rozloha: 392,820 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 422 - 681 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nejvýznamnější neregulovaný tok v Chebské pánvi. Pramení v hraniční oblasti Saska a u Nebanic se vlévá do Ohře. V nivě tohoto toku se vyskytují větší ložiska peloidů, minerální prameny a vývěry CO2 (např. tzv. Bublák u Vackovce). Dále jsou tu větší neobdělávané plochy s porosty chrastice rákosovité a ostřice, místy i s rákosem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,073 ha 0,78 1,77
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,571 ha 0,65 1,68
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2,136 ha 0,54 3
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2,092 ha 0,53 1,22
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 2,068 ha 0,53 4
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1,686 ha 0,43 2,26
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,657 ha 0,42 3,99
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,988 ha 0,25 2,99
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,701 ha 0,18 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,532 ha 0,14 2,34
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0,470 ha 0,12 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,397 ha 0,1 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,348 ha 0,09 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,302 ha 0,08 1,26
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,266 ha 0,07 2
První 1 2 3 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 33

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum subnitens rašeliník lesklý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2016
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2016
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2012
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 41

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.