Plesná

R.CH.13
Lokalizace: 50.175192N 12.444732E
Rozloha: 392,820 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 422 - 681 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nejvýznamnější neregulovaný tok v Chebské pánvi. Pramení v hraniční oblasti Saska a u Nebanic se vlévá do Ohře. V nivě tohoto toku se vyskytují větší ložiska peloidů, minerální prameny a vývěry CO2 (např. tzv. Bublák u Vackovce). Dále jsou tu větší neobdělávané plochy s porosty chrastice rákosovité a ostřice, místy i s rákosem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,073 ha 0,78 1,77
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,701 ha 0,18 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,302 ha 0,08 1,26
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 40,142 ha 10,22 2,45
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 22,147 ha 5,64 2,37
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 3,877 ha 0,99 3,05
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 2,068 ha 0,53 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,397 ha 0,1 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 10,123 ha 2,58 3,49
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,142 ha 0,04 2,93
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,180 ha 0,05 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6,028 ha 1,53 2,01
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 5,150 ha 1,31 2,75
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13,260 ha 3,38 1,76
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 8,434 ha 2,15 3,77
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 33

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 54

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.