Plesná

R.CH.13
Lokalizace: 50.175192N 12.444732E
Rozloha: 392.820 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 422 - 681 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nejvýznamnější neregulovaný tok v Chebské pánvi. Pramení v hraniční oblasti Saska a u Nebanic se vlévá do Ohře. V nivě tohoto toku se vyskytují větší ložiska peloidů, minerální prameny a vývěry CO2 (např. tzv. Bublák u Vackovce). Dále jsou tu větší neobdělávané plochy s porosty chrastice rákosovité a ostřice, místy i s rákosem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 32.506 ha 8.28 2.68
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.112 ha 0.03 3.17
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.180 ha 0.05 2
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.119 ha 0.03 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.657 ha 0.42 3.99
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.302 ha 0.08 1.26
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.622 ha 0.16 2.7
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6.028 ha 1.53 2.01
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 14.052 ha 3.58 3.24
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13.640 ha 3.47 1.77
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.062 ha 0.78 1.77
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.069 ha 1.04 2.04
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.532 ha 0.14 2.34
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.136 ha 0.54 3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 3.877 ha 0.99 3.05
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 33

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Deronectes latus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2007
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Motýli Aporia crataegi bělásek ovocný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Valeriana excelsa subsp. procurrens kozlík výběžkatý chlupatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2006
Cévnaté rostliny Batrachium fluitans lakušník vzplývavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ryby a mihule Thymallus thymallus lipan podhorní -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2007
Ryby a mihule Lota lota mník jednovousý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 50

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.