U sedmi rybníků

R.CH.11
Lokalizace: 50.157431N 12.33005E
Rozloha: 17.439 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 474 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava sedmi menších rybníků, které jsou extenzivně obhospodařovány. Součástí CHÚ jsou podmáčené olšiny. 1 km Z od obce Starý rybník.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.258 ha 1.48 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.460 ha 2.64 1.77
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.330 ha 1.89 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.308 ha 1.76 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.562 ha 3.23 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.503 ha 2.88 1.22
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1.736 ha 9.95 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.221 ha 1.27 3.14
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.095 ha 0.55 1.39
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.054 ha 0.31 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.373 ha 7.87 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.930 ha 28.27 2.02

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2011
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Veronica scutellata rozrazil štítkovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Nevyhodnocený (NE) -- 2007
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.