Kosatcová louka pod Senským rybníkem

R.CH.10
Lokalizace: 49.92124N 12.708805E
Rozloha: 3.526 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 524 - 528 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mezofytní až mokré louky a bývalé rybníky zarostlé rákosovými a ostřicovými porosty 2 km V od obce Trstěnice.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.027 ha 0.77 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.254 ha 7.19 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.919 ha 26.06 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.477 ha 13.54 1.75
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.096 ha 2.72 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.435 ha 12.33 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Veronica scutellata rozrazil štítkovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Tephroseris crispa starček potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Galium elongatum svízel prodloužený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.