Amerika

R.CH.08
Lokalizace: 50.108624N 12.32147E
Rozloha: 147,229 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 440 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Eutrofní rybník 2 km JZ od Františkových Lázní s většími rákosovými i ostřicovými porosty na jižním a západním břehu a na ostrově (asi 8 ha). Rybník je obhospodařován, chráněná je západní část (22,4 ha), zbytek jako rekreační rybník.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,355 ha 0,24 3
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,076 ha 0,05 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,231 ha 0,84 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,002 ha -- 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,287 ha 0,87 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,709 ha 0,48 2,2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,198 ha 0,81 1,19
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,190 ha 0,13 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,420 ha 0,96 1,03
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,092 ha 0,06 4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,243 ha 0,16 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2,393 ha 1,63 3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1,530 ha 1,04 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,492 ha 2,37 2,11
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 3,145 ha 2,14 2,01
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 20

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Agrimonia procera řepík vonný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014 2019
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2020
Ptáci Himantopus himantopus pisila čáponohá -- BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 78

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.