Amerika

R.CH.08
Lokalizace: 50.108624N 12.32147E
Rozloha: 147.229 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 440 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Eutrofní rybník 2 km JZ od Františkových Lázní s většími rákosovými i ostřicovými porosty na jižním a západním břehu a na ostrově (asi 8 ha). Rybník je obhospodařován, chráněná je západní část (22,4 ha), zbytek jako rekreační rybník.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.092 ha 0.06 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 3.245 ha 2.2 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.076 ha 0.05 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.190 ha 0.13 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.231 ha 0.84 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.355 ha 0.24 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.709 ha 0.48 2.2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.492 ha 2.37 2.11
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6.896 ha 4.68 1.93
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.002 ha -- 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.393 ha 1.63 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.198 ha 0.81 1.19
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.243 ha 0.16 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6.326 ha 4.3 1.89
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.530 ha 1.04 4
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 20

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2011
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2011
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2011
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- BD I -- -- 2014
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 80

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.