Rathsam

R.CH.07
Lokalizace: 50.095559N 12.245307E
Rozloha: 96,109 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 444 - 453 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přirozený meandrující úsek řeky Ohře, která zde tvoří hranici s Německem. Lokalita zahrnuje též soutok s Reslavou a navazuje přímo na přehradní nádrž Skalka, významnou pro průtah vodního ptactva.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6,888 ha 7,17 1,18
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,295 ha 0,31 2,5
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,153 ha 1,2 2,06
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13,283 ha 13,82 2,46
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,750 ha 1,82 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1,576 ha 1,64 3,19
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4,956 ha 5,16 1,63
M1.4 Říční rákosiny -- -- 8,804 ha 9,16 2,56
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,665 ha 1,73 2,78
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,393 ha 1,45 2,82
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 11,217 ha 11,67 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,471 ha 0,49 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 12,499 ha 13 2,61
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,602 ha 1,67 2,62
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 8,482 ha 8,83 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2015
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2015
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 51

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.