Dvořiště

R.CB.09
Lokalizace: 49.064689N 14.640875E
Rozloha: 62,504 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 433 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex mokřadní a rašelinné vegetace v severozápadní části výtopy rybníka Dvořiště. Jde o minerotrofní rašeliniště oligomezotrofního charakteru, porostlé nízkostébelnými společenstvy svazů Rhynchosporion albae a Sphagno-Caricion canescentis. Litorál rybníka tvořen úzkým pruhem zblochanových porostů as. Glycerietum maximae a vně navazujícím širším pruhem vysokých ostřic as. Caricetum gracilis. Uměle vzniklé tůňky (dřívější borkování rašeliny) zarůstají společenstvy as. Juncetum bulbosi a Utricularietum australis. Dvořiště je rozsáhlý rybník navazující na rybniční síť v okolí Třeboně. Významné místo pro tah a zimování řady ptačích druhů. Na polovině obvodu chatařské kolonie. Celý rybník obklopen lesem a rozptýlenou zelení.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,688 ha 1,1 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,115 ha 0,18 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 8,167 ha 13,07 1,96
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,110 ha 0,18 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,037 ha 0,06 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,427 ha 2,28 2,01
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 4,659 ha 7,45 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,247 ha 2 2,21
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,151 ha 1,84 2,44
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,917 ha 1,47 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,731 ha 1,17 2,12
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 11,704 ha 18,73 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,812 ha 2,9 2
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0,609 ha 0,97 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2005
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Hydrocotyle vulgaris pupečník obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Vážky Cordulegaster boltonii páskovec kroužkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum magellanicum rašeliník prostřední -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum centrale rašeliník středový -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum compactum rašeliník tuhý -- HD V -- -- 2011
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.