Bezdrev

R.CB.01
Lokalizace: 49.047618N 14.384177E
Rozloha: 434.557 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Nadmořská výška: 376 - 392 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Velký rybník s různě širokými pruhy litorálních porostů sv. Phragmition, v některých partiích vyhrnutý. Největší rybník v Českobudějovické pánvi. Významná tahová zastávka vodních ptáků, zvláště bahňáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.002 ha -- 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.079 ha 0.48 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.292 ha 0.99 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.186 ha 0.04 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.731 ha 0.4 1.17
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.392 ha 0.09 3
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.747 ha 0.63 3.31

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2007
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2011
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- BD I -- -- 2015
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 95

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.