Horní nádrž VDNM

R.BV.05
Lokalizace: 48.879119N 16.527351E
Rozloha: 860,410 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Údolní nádrž
Stupeň ochrany: PO, PR
Nadmořská výška: 167 - 175 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

První ze soustavy tří Novomlýnských nádrží na řece Dyji, dokončená a napuštěná v roce 1979. Významná tahová zastávka a především zimoviště vodních ptáků (v případě zámrzu střední a dolní nádrže VDNM zůstává minimálně vtok Dyje do této nádrže trvale nezamrzlý). Vzrůstající význam postupně zarůstajících břehů Dyje i z hlediska hnízdění ptáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,657 ha 0,19 2,41
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,700 ha 0,08 3,06
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,074 ha 0,01 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 29,648 ha 3,45 2,47
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0,010 ha -- 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,264 ha 0,03 3,96
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1,837 ha 0,21 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,630 ha 0,07 3,81
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 21,413 ha 2,49 2,99
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,745 ha 0,2 2,76
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,082 ha 0,01 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,734 ha 0,09 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13,070 ha 1,52 3,13
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 18,126 ha 2,11 1,2
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,982 ha 0,11 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Amara lucida -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Bembidion neresheimeri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Cardoria scutellata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Maladera holosericea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Netopýři Pipistrellus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2016
Ptáci Branta ruficollis berneška rudokrká -- BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Pulicaria dysenterica blešník úplavičný -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 165

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.