Stibůrkovská jezera

R.BV.02
Lokalizace: 48.748551N 17.00093E
Rozloha: 38,517 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 148 - 152 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava zachovalých tůní v nivě řeky Moravy, periodické záplavy. Zachováno původní rybí společenstvo těchto tůní (lokalita není rybářským revírem), také fauna měkkýšů patří k význačným charakteristikám rezervace. Součástí rezervace je i okolní lužní les.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 10,968 ha 28,48 2,26
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,854 ha 2,22 2,5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4,561 ha 11,84 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,227 ha 5,78 1,87
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,699 ha 4,41 2,4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 15,025 ha 39,01 3,11
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,252 ha 0,65 1,41
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,230 ha 0,6 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Lythrum virgatum kyprej prutnatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Inula salicina oman vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2013
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Viola pumila violka nízká Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Falco cherrug raroh velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Blanokřídlí Liometopum microcephalum mravenec lužní -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2014
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 107

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.