Hrušový potok

R.BR.09
Lokalizace: 49.781814N 17.389784E
Rozloha: 94,788 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Nadmořská výška: 546 - 652 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mokřady Hrušového potoka a jeho přítoků mezi Moravským Berounem a Horní Loděnicí. Olšiny a zarůstající nelesní mokřad na prameništi. Velmi početná populace Iris sibirica.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,927 ha 0,98 1,16
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 7,574 ha 7,99 1,65
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,695 ha 0,73 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 3,742 ha 3,95 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,302 ha 2,43 1,97
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,420 ha 1,5 1,34
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,406 ha 0,43 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5,018 ha 5,29 2,13
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,194 ha 5,48 1,7
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 16,041 ha 16,92 1,67
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,562 ha 7,98 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Savci Procyon lotor mýval severní -- -- -- BL1, 1143/2014 2002
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2002
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2002
Cévnaté rostliny Trientalis europaea sedmikvítek evropský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Senecio paludosus starček bažinný Kriticky ohrožený -- -- -- 2009
Cévnaté rostliny Tephroseris crispa starček potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Galium elongatum svízel prodloužený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2003

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.