Rašeliniště Stará Ves

R.BR.07
Lokalizace: 49.968014N 17.217539E
Rozloha: 104,907 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Rašeliniště a slatiniště
Nadmořská výška: 642 - 830 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašeliniště a rašelinné a ostřicové louky kontaktně s rašelinnou smrčinou.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,755 ha 0,72 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 2,580 ha 2,46 1,74
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,419 ha 0,4 1,47
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,952 ha 2,81 1,81
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,470 ha 1,4 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9,722 ha 9,27 1,69
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,473 ha 0,45 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,590 ha 0,56 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 3,003 ha 2,86 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,024 ha 0,02 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3,118 ha 2,97 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 28,665 ha 27,32 1,89
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10,078 ha 9,61 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 3,216 ha 3,07 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,495 ha 3,33 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Hieracium lactucella jestřábník myší ouško -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Ligusticum mutellina koprníček bezobalný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Festuca supina kostřava nízká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Swertia perennis kropenáč vytrvalý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2008
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Chenopodium bonus-henricus merlík všedobr -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Lycaena alciphron ohniváček modrolesklý -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2008
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2005
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii prstnatec Fuchsův pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.