Růžová

R.BR.05
Lokalizace: 49.962999N 17.255587E
Rozloha: 38,295 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 663 - 765 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Prameniště Růžového potoka, kolem něhož se vytvořila mozaika převážně mokřadních společenstev: rašeliniště, rašelinné louky, rákosina, mladý olšový luh. Botanicky významná lokalita, cca 230 druhů vyšších rostlin.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,001 ha -- 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,002 ha 0,01 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,113 ha 0,3 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,133 ha 0,35 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,182 ha 0,47 1
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,236 ha 0,62 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,284 ha 0,74 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,426 ha 1,11 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,959 ha 2,5 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,126 ha 5,55 1,8
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5,229 ha 13,65 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,406 ha 16,73 1,94
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9,207 ha 24,04 1,26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Zyras cognatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Agrilus betuleti polník březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Meloe rugosus majka svraštělá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Hylis olexai -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Corticeus unicolor kůrař maďalový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Aplotarsus angustulus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Brachinus explodens prskavec menší Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Carabus ulrichii střevlík Ulrichův Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Conopalpus testaceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Carabus arcensis střevlík polní Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Cryptocephalus sexpunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 73

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.