Niva Moravice

R.BR.01
Lokalizace: 49.971902N 17.328133E
Rozloha: 145,404 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 547 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mokřadní slatinná společenstva, louky, křoviny a rákosiny na horním toku Moravice, včetně vodních rostlin ve vlastním toku. Významná tahová lokalita pro ptáky, výskyt ohrožených druhů rostlin.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,208 ha 0,14 1
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 5,657 ha 3,89 2,71
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1,357 ha 0,93 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5,225 ha 3,59 2,11
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,972 ha 3,42 3,09
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,569 ha 2,45 1,95
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1,949 ha 1,34 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4,925 ha 3,39 2,32
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 46,580 ha 32,03 1,99
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13,371 ha 9,2 2,35
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 7,288 ha 5,01 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 17,305 ha 11,9 1,71

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Carabus cancellatus cancellatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Carabus ulrichii střevlík Ulrichův Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Ryby a mihule Cottus poecilopus vranka pruhoploutvá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. hieracioides škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 33

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.