Štěpánovský potok

R.BN.05
Lokalizace: 49.68551N 14.969376E
Rozloha: 120.453 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 338 - 519 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Zachovalý potoční ekosystém s výskytem mihule potoční a dalších ohrožených druhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.192 ha 0.99 3.4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 9.337 ha 7.75 2.97
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.119 ha 0.1 3
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.128 ha 0.94 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.004 ha -- 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.258 ha 1.04 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.312 ha 0.26 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.021 ha 0.02 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 7.236 ha 6.01 2.91
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.391 ha 0.32 2.87
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.380 ha 0.32 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.265 ha 0.22 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.917 ha 0.76 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.340 ha 0.28 3.63
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.010 ha 0.01 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 20

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Juniperus communis subsp. communis jalovec obecný pravý -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ryby a mihule Lota lota mník jednovousý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Carex buekii ostřice Buekova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2004
Ryby a mihule Oncorhynchus mykiss pstruh duhový -- -- -- BL2 2004
Vážky Cordulegaster boltonii páskovec kroužkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ryby a mihule Salvelinus fontinalis siven americký -- -- -- BL2 2004
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19