Vlašimská Blanice

R.BN.04
Lokalizace: 49.624221N 14.838696E
Rozloha: 486,542 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Nadmořská výška: 343 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Živinami bohatá řeka meandrující krajinou pahorkatinného rázu. Jedná se o tok Blanice mezi Vlašimí a Mladou Vožicí. Tok je na značné části neregulovaný s několika jezy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,004 ha -- 4
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,275 ha 0,06 1,97
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 1,201 ha 0,25 3,13
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,005 ha -- 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 14,122 ha 2,9 2,48
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,731 ha 0,15 4
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,905 ha 0,39 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 15,737 ha 3,23 2,42
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,410 ha 0,08 2,88
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,561 ha 0,12 3,92
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,070 ha 0,01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,617 ha 0,13 3,37
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 6,925 ha 1,42 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 18,247 ha 3,75 2,74
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 10,171 ha 2,09 3,15
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 34

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2012
Blanokřídlí Formica polyctena -- Ohrožený -- -- -- 2012
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2011
Lišejníky Pertusaria amara -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Chaenotheca stemonea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2011
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Měkkýši Pisidium supinum hrachovka obrácená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2011
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 87

Realizované projekty

Název projektu: Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašimi
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2012 do 2014
Výše podpory: 70 mil. Kč
Zdroj: OPŽP a POPFK
Anotace: Řeka Blanice protékala v úseku města unifikovaným korytem s přilehlým úzkým nivním pásem. Díky projektu bylo vytvořeno nové koryto modelací z kamenitých záhozů a rozvlněním či rozšířením řečiště. Taktéž byla nahrazena nevhodná liniová vegetace dřevinami, které vyhovují místním podmínkám. Dále došlo ke zprůchodnění toku pomocí vybudování dvou rybích přechodů. Úpravou vodního prvku lze očekávat zlepšení ekologického stavu vodního toku a jeho nivy, neboť byly vytvořeny vhodné životní podmínky pro řadu vodních organismů. Současně došlo ke zpomalení odtoku novým členitým korytem. Odkaz na článek: http://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-krajiny/nektere-vodni-toky-strednich-cech/blanice/ nebo http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/uspesny-seminar-o-revitalizaci-blanice-ve-vlssimi/

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.