Vlašimská Blanice

R.BN.04
Lokalizace: 49.624221N 14.838696E
Rozloha: 486,542 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Nadmořská výška: 343 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Živinami bohatá řeka meandrující krajinou pahorkatinného rázu. Jedná se o tok Blanice mezi Vlašimí a Mladou Vožicí. Tok je na značné části neregulovaný s několika jezy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i> 0,004 ha -- 4
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,275 ha 0,06 1,97
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 1,201 ha 0,25 3,13
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (<i>Sedo-Scleranthion</i>, <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>) 0,005 ha -- 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 14,122 ha 2,9 2,48
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,731 ha 0,15 4
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,905 ha 0,39 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> 15,737 ha 3,23 2,42
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,410 ha 0,08 2,88
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,561 ha 0,12 3,92
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i> 0,070 ha 0,01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,617 ha 0,13 3,37
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i> 6,925 ha 1,42 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 18,247 ha 3,75 2,74
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i>, <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) 10,171 ha 2,09 3,15
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 34

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2012
Blanokřídlí Formica polyctena -- Ohrožený -- -- -- 2012
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2011
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2014
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2011
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2011
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2011
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 85

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.